KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HSSV NĂM 2015


Nhằm giúp cho hoạt động đào tạo đạt được hiệu quả và chất lượng ngày càng cao. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên  về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và kỹ năng thực hành, qua đó nhà trường nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới.


Có 19 câu hỏi trong khảo sát này.